Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs

Izsoles

Paziņojums par automašīnas "Mazda 5" izsoli

Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” atsavina, pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo automašīnu "Mazda 5", valsts reģistrācijas numurs HH 2849, turpmāk – Izsoles objekts.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 702,48EUR (septiņi simti divi euro, 48 centi) bez PVN.

Izsoles solis – 20.00 EUR (divdesmit euro, 00 centi).

Nodrošinājuma nauda – 10% no Transportlīdzekļa sākumcenas, t.i., 70.25 EUR (septiņdesmit euro un 25 centi) iemaksājama Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” kontā: p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, reģ. Nr. 90001677262, Baznīcas laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, AS SEB banka, UNLALV2X, konts: LV18UNLA0050003861709 ar norādi „Nodrošinājuma nauda automašīnas Mazda 5 izsolei”.

Izsole notiek Pils laukums 3, Cēsīs, Cēsu nov. - 2021. gada 23. septembrī, plkst. 9:00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2021.gada 22.septembra plkst. 12:00, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Baznīcas laukums 1, Cēsīs, Cēsu nov., vai uz e-pasts vl.si1647445381sec@s1647445381nosba1647445381kej.s1647445381irdna1647445381. Papildus informācija pa tālr. 27746172.

Izsoles objektu var apskatīt, iepriekš piezvanot pa tālruni 29105651.

Izsoles noteikumi Mazda Mazda5

Paziņojums par Pils laukums 1, Cēsis, Cēsu novads nomas tiesību izsoli

Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” izsola telpu nomas tiesības, atklātā mutiskā izsolē, Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma, Pils laukums 1, Cēsis, Cēsu novads kadastra numurs 42010051707, daļai 90.1m2 platībā.
Izsole notiks Cēsu Izstāžu namā, Pils laukums 3, Cēsīs, Cēsu novadā 2021. gada 30. aprīlī pulksten 10:00.

Izsoles dalībnieku izsolē drīkstēs pārstāvēt tikai viena fiziska persona. Izsoles norises vietā jāievēro Veselības ministrijas 12.05.2020. ieteikumi Nr. IeNA/8 “Ieteikumi Covid19 infekcijas profilaksei”.

Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) nomas cena ir 3,00 euro (trīs euro un 00 centi) par 1(vienu) telpas kvadrātmetru bez PVN mēnesī jeb 270,30 euro (divi simti septiņdesmi euro un 30 centu) mēnesī bez PVN.

Telpu nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi no līguma noslēgšanas dienas. Izsoles Objektu nav tiesības nodot apakšnomā.

Pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz līdz 2021. gada 29.aprīlim pulksten 10:00 pašvaldības aģentūrā “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Baznīcas laukums 1, Cēsīs, Cēsu nov., 2.stāvā, jurtista kabinetā. Vizīti iepriekš jāpiesaka, zvanot uz tālruni 64127761.

Izsoles dalībniekiem objekta apskate līdz 2021. gada 29.aprīlim pulksten 10:00 darba dienās no pulksten 8:00 līdz pulksten 17:00 (pusdienu pārtraukums 12.00-13.00), iepriekš ierašanās laiku saskaņojot pa tālruni 29105651.

Izsoles objekta kartiņa Izsoles_nolikums Nomas_liguma_projekts

Paziņojums par biroja telpas nomas tiesību izsoli

Cēsu novada dome saskaņā ar 19.02.2015. lēmumu Nr.44 „Par biroja telpas 1.stāvā, Baznīcas laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, iznomāšanu” (prot. Nr.2, 23.p.), nolemj nodot lietošanā par maksu (nomā), nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē, biroja telpu 5,8 m2 platībā, 1.stāvā, Baznīcas laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā.

Paziņojums par izsoli Nomas līgums