Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs

Izsoles

Paziņojums par biroja telpas nomas tiesību izsoli

Cēsu novada dome saskaņā ar 19.02.2015. lēmumu Nr.44 „Par biroja telpas 1.stāvā, Baznīcas laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, iznomāšanu” (prot. Nr.2, 23.p.), nolemj nodot lietošanā par maksu (nomā), nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē, biroja telpu 5,8 m2 platībā, 1.stāvā, Baznīcas laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā.

Paziņojums par izsoli Nomas līgums