Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs

Plānošanas dokumenti

Cēsu Kultūras un Tūrisma centra nolikums

Pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” ir Cēsu novada pašvaldības izveidota budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kuras darbības mērķis ir rūpēties par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un to izmantošanu sabiedrības izglītošanai, tādējādi veicinot kultūras un tūrisma nozares attīstību Cēsu novadā.

CKTC nolikums

Cēsu Kultūras un Tūrisma centra stratēģija 2015.-2019.

Cēsis nav tikai kultūra un vēsture, tomēr, pateicoties tām, pilsēta ir kļuvusi par izcilu vietu Latvijā. Vietu, ko novērtē jaunās ģimenes, profesionāļi un uzņēmumi, pārceļoties šeit uz dzīvi. Cēsu unikālais mantojums, kultūras tradīcijas un dabas skaistums savijas, radot neatkārtojamu mazpilsētas atmosfēru, kurā dzīvot, strādāt un atpūsties. Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” uzdevums ir vienkāršs – kopt un attīstīt šīs vērtības. Tādēļ prieks, ka, pateicoties mērķtiecīgam darbam, Cēsu vārds arvien biežāk atrodams tūristu un dažādu nozaru profesionāļu reitingu galvgalī. Jo ir skaidrs – pilsēta, kas būs interesanta un patīkama tūristiem, tāda būs arī tās iedzīvotājiem.

Stratēģija

Cēsu novada kultūras attīstības stratēģija 2030

Cēsu novadā kultūras nozare ir noteikta kā stratēģiski svarīga. Tai ir salīdzinoši augsta kultūras resursu koncentrācija, tajā skaitā kultūrvēsturiskie objekti, kultūras pasākumu biežums un daudzveidība, mākslinieku un radošo uzņēmēju aktīva darbība, kultūras izglītības iestādes u.c. kultūras jomas organizācijas, lai uz to bāzes novadā varētu attīstīt kultūras nozari un radošo ekonomiku. “Cēsu novada kultūras stratēģija 2030” (turpmāk tekstā Kultūras stratēģija) ir vietējā līmeņa vidējā termiņa kultūras nozares politikas plānošanas dokuments, kurā tiek konkretizēti “Cēsu novada ilgtermiņa attīstības stratēģijā 2014-2030” izvirzīto ilgtermiņa un vidējā termiņa attīstības prioritāšu sasniegšanas instrumenti un rezultāti kultūras nozarē, Cēsu novada kultūras attīstības vīzija un stratēģiskie mērķi izstrādāti 2030.gadam, savukārt stratēģisko mērķu sasniegšanas attīstības virzieni, rīcības plāns, uzdevumi, rezultāti un rezultatīvie indikatori izstrādāti 2020.-2022.gadam, ņemot vērā 2021.gadā gaidāmo Administratīvi teritoriālo reformu (ATR).

Cesu novada Kulturas strategija 2030

Cēsu pils darbības stratēģija 2017.-2025.

Cēsu Viduslaiku pils apsaimniekošanā pašvaldības aģentūra ir izstrādājusi pils atjaunošanas programmu 2015.-2018.gadam, kas saskaņota Cēsu pilsētas domē un Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Cēsu Viduslaiku pils darbības stratēģija izstrādāta kā loģisks esošās koncepcijas turpinājums.

Stratēģija

Cēsu Pils pārvaldības plāns 2021.-2027.

Cēsu pils kā apjomīgas un kompleksas kultūras mantojuma vietas profesionāla, mūsdienīga un ilgtspējīga pārvaldība nav iespējama bez plānošanas dokumenta, kurā apkopoti dažādi objekta darbības problēmjautājumi. Tādēļ tapis šis pārvaldības plāns, kura mērķis ir noteikt vadlīnijas Cēsu pils ikdienas pārvaldībai un ilgtermiņa attīstībai, kā arī definēt sistēmu, kurā darbības, prasības un iespējas nodrošina pils vērtību saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Dokuments ir apstiprināts 2021.gada 06.jūnija Cēsu novada domes sēdē un saskaņots ar Nacionālā Kultūras mantojuma pārvaldi.

Cesu pils parvaldības plans 2021-2027

Pašvaldības aģentūras "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs" 2020.gada publiskais pārskats

Gada publiskajā pārskatā tiek aprakstīti kārtējā gada pašvaldības aģentūras sasniegtie rezultāti. Tajā sniegta informācija par aģenūras finanšu rādītājiem, saimniecisko darbību, līdzdalību projektos, kā arī informācija par katras nodaļas sasniegumiem vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanā. Dokuments apstiprināts Cēsu novada pašvaldības 2021.gada 15.aprīļa domes sēdē.

Publiskais_parskats_CKTC_2020

Pašvaldības aģentūras "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs" 2019.gada publiskais pārskats

Gada publiskajā pārskatā tiek aprakstīti kārtējā gada pašvaldības aģentūras sasniegtie rezultāti. Tajā sniegta informācija par aģenūras finanšu rādītājiem, saimniecisko darbību, līdzdalību projektos, kā arī informācija par katras nodaļas sasniegumiem vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanā. Dokuments apstiprināts Cēsu novada pašvaldības 2020.gada 07.maija domes sēdē, protokols Nr.117

publiskais_parskats_2019_CKTC_www

Pašvaldības aģentūras "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs" 2018.gada publiskais pārskats

Gada publiskajā pārskatā tiek aprakstīti kārtējā gada pašvaldības aģentūras sasniegtie rezultāti. Tajā sniegta informācija par aģenūras finanšu rādītājiem, saimniecisko darbību, līdzdalību projektos, kā arī informācija par katras nodaļas sasniegumiem vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanā.

CKTC_PublParsk_2018