Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs

Aktuālie projekti

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā

Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrībā sadarbībā ar Siguldas, Cēsu, Valmieras, Līgatnes, Amatas, Pārgaujas, Priekuļu, Kocēnu un Inčukalna pašvaldībām  – kopš 2012. gada īsteno stratēģiju Gaujas NP kā vienota tūrisma galamērķa attīstību. 2017. gadā kopīgi tiek plānota dalība 9 starptautiskās tūrisma izstādēs Nīdelandē, Somijā, Nīderlandē, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Vācijā. Šajos mērķa tirgos Gaujas NP tūrisma piedāvājums tiks popularizēts ar zīmolu “Enter Gauja”, kas radīts Gaujas NP tūrisma klastera ietvaros un tika prezentēts 2013. gadā, kā arī gastronomiskā tūrisma piedāvājumu, ņemot vērā Rīgas – Gaujas reģiona izcīnīto Eiropas gastronomijas reģiona titulu 2017.gadā koncepta “Ar dabu šķīvī’” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas 43 200,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) atbalstu programmā “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”. Cēsu pašvaldībā projekta aktivitātes īsteno “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” ar līdzfinansējumu 4800,00EUR apjomā.

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2017.gada janvāris – 2017.gada decembris.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Cēsu Izstāžu namā

Nr. EKII-1/6

Projekta mērķis – valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Cēsu Izstāžu nama (ratnīca-stallis) energoefektivitātes uzlabošana, īstenojot šādus pasākumus:
•    ēkas ārējo fasāžu siltināšana siltuma zudumu mazināšanai;
•    apkures sistēmas modernizācija;
•    ventilācijas sistēmas modernizācija ēkas iekšējā mikroklimata uzlabošanai;
•    elektroinstalācijas nomaiņa un iekšējā apgaismojuma nomaiņa uz LED;
•    ēkas piebūves pirmā stāva pārseguma atjaunošana, siltumizolācijas montāža;
•    ēkas piebūves elektroinstalācijas un ventilācijas sistēmu izbūve.

Plānotais enerģijas ietaupījums Cēsu Izstāžu namā pēc projekta īstenošanas  55616 kWh/gadā. Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums pēc projekta īstenošanas  – vismaz 15575.93 kgCO2 gadā.

Projekta kopējās izmaksas 173 496 EUR, tai skaitā Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums 85% apmērā – 111 327 EUR.

Plānotais projekta realizācijas laiks: 2016.gada augusts – 2017.gada septembris.

Amatiermākslas vadītāju profesionālās izaugsmes veicināšana

Proj.id.nr. 2015-1-LV01-KA104-013293
2015-2017

Projekta mērķis ir stiprināt Cēsu Kultūras centra amatiermākslas vadošo darbinieku profesionālo kvalifikāciju, sniedzot zināšanas par amatiermākslas interešu pārstāvniecību, sadarbību starptautisko tīklu ietvaros un darbu ar īpašām sabiedrības grupām, pārņemot pieredzi no citām ES dalībvalstīm.

Projekta ietvaros trīs aģentūras  darbiniekiem tiek sniegta iespēja uzlabot savu profesionālo kompetenci, piedaloties starptautiskos apmācību semināros Horvātijā, Slovēnijā un Vācijā.
Galvenās apmācību semināru tēmas:
– amatiermākslas kultūrpolitiskās nozīmes pamatošana un interešu politiska aizstāvība vietējā, nacionālā un Eiropas mērogā,
– amatiermākslas sadarbības tīklu un projektu veidošana, to administrēšana nacionālā un ES līmenī,
– kultūras darbs ar nelabvēlīgos apstākļos esošām sabiedrības grupām, darbs ar brīvprātīgajiem.

Darbinieku iegūtās zināšanas sekmēs amatiermākslas vadītāju profesionalitātes izaugsmi, tādējādi uzlabojot pakalpojumus radošo jomu pieaugušo tālākizglītībā Cēsu novadā.

Projekts īstenots ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas finansiālu atbalstu. Projekta plānotās izmaksas: 3945 EUR.