Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs

Tirdzniecības atļaujas

Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” izsniedz īslaicīgo ielu tirdzniecības atļauju darbībai ielu tirdzniecības vietā, atļauju ielu tirdzniecībai pasākuma laikā vai ielu tirdzniecības atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai, ja īslaicīgā tirdzniecība tiek veikta aģentūras organizētajos pasākumos vai apsaimniekošanā esošajās teritorijās (Pils parkā, Maija parkā un Rožu laukumā). Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta. Publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem.

Īslaicīgās tirdzniecības atļaujas saņemšanai aģentūras apsaimniekošanā esošajās teritorijās ir jāiesniedz  iesniegums (sk. zemāk) un citi dokumentiem, tai skaitā speciālās atļaujas (licences), ja preču realizācijai tādas ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kopijas. Dokumenti jāiesniedz rakstiskā veidā klātienē vai pa pastu Baznīcas laukumā 1, 2.stāvā vai ieskenētā veidā jānosūta uz e-pastu Papildus informāciju var saņemt pa tālruņiem 64121772 vai 28307186.

Līdz norādītajam termiņam ir jāsamaksā pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskā vietā . Nodevas apmēri noteikti ar Cēsu novada Saistošajiem noteikumiem Nr.31, 31.10.2013.

Iesniegumi atļaujas saņemšanai

Saistošie noteikumi

  1. Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumi Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”
  2. Cēsu novada pašvaldības 02.04.2015. saistošie noteikumi Nr.4 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Cēsu novadā