Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs

Amatpersonu atalgojums

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otro daļu, Informācijas atklātības likuma 10.pantu un Ministru kabineta 06.03.2007. noteikumu Nr. 171 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 11.16.apakšpunktu un 12.2 punktu, iestāde savā interneta mājas lapā norāda informāciju par iestādes amatpersonām izmaksai aprēķināto atalgojumu.
Iestādes pienākums ir publicēt informāciju tikai par iestādes amatpersonām izmaksai aprēķināto atalgojumu, nevis par visiem darbiniekiem. Zemāk norādītās summas nav uzskatāmas par darbiniekam noteikto vai izmaksāto mēnešalgu, jo izmaksai aprēķinātajā atalgojumā norāda kopējo summu, ko amatpersonai par iepriekšējo mēnesi bija tiesības saņemt, t.i., gan mēnešalgu, gan piemaksas par virsstundu vai nakts darbu, par darbu svētku dienās, piemaksa pa papildu darbu u.tml., pabalstus, darba samaksas izmaiņas saistībā ar darbinieka atvaļinājumu, komandējumu vai pārejošu darbnespēju, nepilnu darba laiku u.tml
Amats Vārds, uzvārds
Izmaksātais atalgojums EUR 2018.gada jūlijā (netto)
Direktors Juris Markovs 2091.93 EUR
Iepirkumu komisijas locekle Kristīne Skrīvere 1060.45 EUR
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Andris Jēkabsons 942.87 EUR
Iepirkumu komisijas locekle Andra Magone 1014.77 EUR